Looking for Something?

"על אדונים ומשרתים" – על תפיסת השירות ביפן

מחברת

יפני לעולם לא יגיד לך "לא" בפנים.

במקום זה הוא יתחמק, יעשה שמיניות באוויר, אפילו יתעלם מהבקשה שלך. מבחינת היפני, "תודעת שירות" היא לא עניין עסקי – היא דרך חיים.

התרבות היפנית שונה מהתרבות הישראלית כמעט בכל מובן, ואחד העיקריים שבהם הוא התפיסה שמשמעותו של הפרט נמצאת בשירות הקהילה (מהבחינה הזו, היפנים הם עם של עובדים סוציאליים…)

בהרצאה נדבר על תפיסת השירות ביפן, שהיא שונה מאד מזו המקובלת בעולם המערבי, ועל השורשים התרבותיים שמהם היא יונקת.

נערוך טיול בין דמויות היסטוריות מפורסמות, ונשאל:

מדוע נהגו הסמוראים לבצע הרקירי? מה הניע את חיילי הקמיקזה לטוס אל מותם? איזה שירות מציעה הגיישה? ומדוע צועקים עליך כשאתה נכנס לחנות ביפן?

                  הרצאה חוייתית, מלווה במצגת,על התרבות

                    הכל כך צבעונית, שונה ומרתקת של יפן. 

Call Now Button